Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Subtotaal: € 0,00

GRATIS LEVERING VANAF €750

SNELLE LEVERING

DIRECT CONTACT

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

• Door een bestelling te plaatsen bij Imex fun Products, via de webshop, via mail of fax, aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven. Afwijkingen van deze voorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant, zijn alleen dan aan Imex fun Products tegenstelbaar wanneer ze schriftelijk werden bevestigd.

• Bestelling: Elke overgemaakte bestelling verbindt de klant, doch verbindt Imex Fun Products slechts na schriftelijke bevestiging ervan, zowel naar prijs, product en hoeveelheid. Eventuele of beweerde onjuistheden dienen, op straf van verval, schriftelijk kenbaar gemaakt te worden binnen de acht dagen van deze bevestiging.

• Imex fun Products heeft steeds het recht om lopende bestellingen op te schorten of volledig te annuleren, indien de koper in gebreke blijft de factuur te betalen van geleverde producten.

• Prijzen en aanbiedingen vermeld op de website zijn niet bindend en zijn op elk moment herzienbaar. Behoudens andersluidende overeenkomst wordt alles gefactureerd aan de prijzen vermeld op de schriftelijke bevestiging van de bestelling.

• Eigendomsvoorbehoud: De geleverde goederen blijven eigendom van Imex Fun Products tot de volledige betaling van de goederen. Het risico gaat evenwel reeds over van bij de levering.

• Factuur: De klant verbindt zich ertoe dat de factuur contant betaald wordt / betaald wordt binnen de .5. werkdagen na de levering van de goederen, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling.

• Bovendien kunnen er, bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 50 €.

• Bemerkingen inzake de conformiteit van de geleverde goederen of inzake gebreken, zullen slechts aanvaard worden indien ze schriftelijk ingediend worden bij aangetekend schrijven, uiterlijk binnen de acht dagen na de leveringsdatum. Het indienen van een klacht, om gelijk welke reden, stelt de koper niet vrij de betalingsvoorwaarden strikt na te leven. Ingeval een klacht wordt aanvaard, zal de verantwoordelijkheid van Imex Fun Products beperkt zijn tot een evenredige terugbetaling of vervanging van de met gebreken behepte goederen, met uitsluitsel van om het even, directe of indirecte schadevergoeding.

• Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.